Záruční i pozáruční servis laboratorní techniky

Prodejem to u nás nekončí! Přejeme si, aby vám naše přístroje sloužily jak nejdéle to je možné. Proto vám společnost East Port nabízí záruční, ale také pozáruční servis a validace přístrojů, které jste u nás zakoupili.

Náš tým proškolených profesionálů má veškeré certifikáty pro opravy přístrojů od společností Molecular Devices, Promega, Lonza, Sartorius (Biohit), Biosan, CopperSurgical (Orgio, RI, K-Systems, CooperSurgical) Apelex.

Objednávka servisu

Přístroj

Místo zásahu

Fakurační údaje

Stejné jako místo zásahu

*Hvězdička označuje povinné položky, které potřebujeme pro provedení servisního zásahu nutně vědět. O své osobní údaje se nemusíte obávat. O tom, že u nás budou jako v bavlnce si můžete přečíst na stránce Podmínky ochrany osobních údajů.

Ceník servisních prací

Malé laboratorní přístroje

kód Alpha Laboratories, Sartorius, Biosan, Apelex, Vilber Lourmat, Cytosmart - SMP-400 cena bez DPH
S 4000 servis za 1/2 hodiny výkonu pracovníka 300 Kč
PKT provedení kontroly teploty 2 000 Kč
VA-2020P Validace pipety 600 Kč
S 4000 servis za 1 hodinu výkonu pracovníka 600 Kč
JH-1000 za 1 hodinu jízdy pracovníka na místo mimo Prahu 200 Kč
JKM-1000 za 1 km jízdy vozidla mimo Prahu 10 Kč
SRE zakázka vyžádána zpět bez opravy (za identifikaci závady, vypracování rozpočtu a administrativní náklady) 200 Kč

Veškerý materiál a náhradní díly nutné k opravě učtovány samostatně na základě nabídky

Servis CooperSurgical

kód Servis CooperSurgical cena bez DPH
S 4000 servis za 1 hodinu výkonu pracovníka 1 000 Kč
JKM-1000 za 1 km jízdy vozidla mimo Prahu 10 Kč
JH-1000 za 1 hodinu jízdy pracovníka na místo mimo Prahu 200 Kč
PKT provedení kontroly teploty 2 000 Kč

Veškerý materiál a náhradní díly nutné k opravě učtovány samostatně na základě nabídky

Velké laboratorní přístroje

kód Promega, Lonza, Biotek - SVP-4000 cena bez DPH
S 4000 servis za 1 hodinu výkonu pracovníka 1 000 Kč
JH-1000 za 1 hodinu jízdy pracovníka na místo mimo Prahu 200 Kč
JKM-1000 za 1 km jízdy vozidla mimo Prahu 10 Kč
VA-2020 validace readeru 12 000 Kč
PKT provedení kontroly teploty 2 000 Kč
SRE zakázka vyžádána zpět bez opravy (za identifikaci závady, vypracování rozpočtu a administrativní náklady) 500 Kč

Veškerý materiál a náhradní díly nutné k opravě učtovány samostatně na základě nabídky

Servis Molecular Devices

kód Molecular Devices - SMD-4000 cena bez DPH
PKT provedení kontroly teploty 2 000 Kč
S 4000 servis za 1 hodinu výkonu pracovníka 1 500 Kč
S 4000 servis za 1 hodinu výkonu pracovníka (speciální opravy, UK) 5 000 Kč
JH-1000 za 1 hodinu jízdy pracovníka na místo mimo Prahu 200 Kč
JKM-1000 za 1 km jízdy vozidla mimo Prahu 10 Kč
VA-2020 validace readeru 15 000 Kč
KPT validace - teplotní měření 2 000 Kč
DOQ OQ/PQ dokumentace 5 000 Kč
DPQ OQ/PQ dokumentace 5 000 Kč
SPP roční servisní prohlídka přístroje včetně dopravy a práce 6 000 Kč
SRE zakázka vyžádána zpět bez opravy (za identifikaci závady, vypracování rozpočtu a administrativní náklady) 500 Kč

Veškerý materiál a náhradní díly nutné k opravě učtovány samostatně na základě nabídky

* Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 21 % DPH

Podmínky záručního a pozáručního servisu - East Port Praha s.r.o.

I. Obecné podmínky

Servis společnosti East Port Praha s.r.o., IČO: 26185423, zápis v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 77919, provádí servisní opravy za níže uvedených podmínek. Všechny další či rozdílné podmínky je možné dohodnout pouze písemnou formou v rámci platných právních předpisů ČR.

Pokud by některé ustanovení těchto podmínek přestalo platit, platnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým, které bude vycházet z těchto podmínek jako celku a bude v souladu s příslušnou platnou právní úpravou.

II. Záruka a záruční opravy

Společnost East Port Praha s.r.o. poskytuje záruku na dodávané výrobky spotřebního zboží dle smluvního ujednání, pokud není smluvně domluveno platí záruka 24 měsíců. U ostatního typu zboží je délka záruční doby stanovena v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, pokud není u jednotlivých výrobků stanovena v záručním listě záruka delší.

Servisní zásahy prováděné společnosti East Port Praha s.r.o. se uskutečňují pouze u sortimentu, který byl zakoupen od společnosti East Port Praha s.r.o.

Záruční opravy se provádějí bezplatně pouze za předpokladu, že záruka je uplatňována na základě platného záručního listu (dodacího listu) společnosti East Port Praha s.r.o., případně dokladu o prodeji (faktura).

Platný záruční list (dodací list) musí být potvrzen pověřeným pracovníkem společnosti East Port Praha s.r.o., který výrobek instaloval a musí obsahovat tyto údaje: a) datum prodeje (den, měsíc, rok), b) identifikaci výrobku, c) sériové číslo.

Zákazník není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit údaje zapsané prodejcem do záručního listu nebo jakékoliv údaje přidávat. Pokud toto ustanovení poruší, ztrácí nárok na provedení bezplatné záruční opravy.

Při uplatnění reklamace je zákazník povinen předložit objednávku servisu v reklamaci s dekontaminačním protokolem (uvedené formuláře ke stažení níže).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mimo vliv výrobce, jako je například násilné působení na výrobek způsobené pádem či nárazem, poškození pískem, vniknutím vody či jiné tekutiny, poškození způsobené vyteklými bateriemi a dále poškození způsobené nevhodným zacházením v rozporu s návodem k použití. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobené opravou, demontáží, přestavbou, čištěním či jinými zásahy do výrobku, které nebyly provedeny servisními pracovišti společnosti East Port Praha s.r.o. a na poškození způsobené nevhodným skladováním (při zvláště vysokých teplotách, vysokých vlhkostech, v blízkosti škodlivých chemikálií atd.). Nedodržení těchto podmínek má za následek ztrátu záruky.

Ztráta záruky dále nastává v případě, je-li z výrobku, který je opatřen výrobním nebo sériovým číslem produktu toto číslo odstraněno nebo vykazuje-li toto číslo stopy po změně.

Demontované nahrazené součásti výrobku v rámci záruky se nevracejí a stávají se majetkem společnosti East Port Praha s.r.o.

Pokud zákazník uvede v objednávce servisu, že uvedené náhradní díly požaduje zpět, budou mu zaslány na jeho náklady po ukončení opravy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu záruční opravy.

III. Cena za opravu

Cena stanovená při sjednávání opravy je cenou smluvní a cenou předběžnou. Jestliže konečná cena opravy převýší cenu předběžně stanovenou při sjednávání opravy o více než 20%, je společnost East Port Praha s.r.o. povinna konzultovat rozpočet na reálnou cenu opravy.

Na žádost zákazníka společnost East Port Praha s.r.o. vypracuje rozpočet na opravu v každém případě. Jestliže bude taková zakázka vyžádána zpět bez opravy, účtuje se 200,-Kč plus příslušná daň jako jednotná částka za identifikaci závady, vypracování rozpočtu a administrativní náklady.

Pro některé servisní úkony jsou stanoveny pevné ceny, jedná se především o validace a kalibrace výrobků.

Ceník servisních prací je aktualizován vždy k 1.1. nového roku a přístupný na webových stránkách www.eastport.cz.

IV. Požadavek a provedení opravy

Požadavek na opravu se příjme e-mailem, telefonicky, osobně nebo písemně.

Všechny výrobky, jejichž výroba byla ukončena, mohou být opraveny pouze za předpokladu, že výrobce poskytuje náhradní díly.

Společnost East Port Praha s.r.o. si vyhrazuje právo prodloužit původně sjednaný termín pro dokončení opravy v případě, že nebudou k dispozici potřebné náhradní díly či v případě zasílání rozpočtu na reálnou cenu opravy.

V každém takovém případě je společnost East Port Praha s.r.o. povinna informovat zákazníka o novém termínu dokončení opravy.

Přístroje se přijímají do opravy zásadně s dobíjecími jednotkami. V tomto případě bude tato skutečnost vyznačena na zakázkovém listě s udáním typu a množství předaného příslušenství. Zákazník tyto skutečnosti překontroluje a potvrdí svým podpisem na objednávce při příjmu do opravy, případné pozdější reklamace ohledně množství či typu předaného příslušenství jsou nepřípustné.

Pokud si zákazník u záručních i pozáručních oprav výslovně při příjmu do opravy nevyžádá zpět demontované a nahrazené součásti, zůstávají tyto v servisním středisku společnosti East Port Praha s.r.o. k následné likvidaci.

V. Příjem zakázek poštou

Přístroje k opravě je možno zaslat i poštou.V tomto případě je při příjmu vystaven servisní list, u pozáručních oprav včetně předběžné odhadní ceny pro provedení opravy, která je konzultována se zákazníkem. V případě nesouhlasu s výší této předběžné odhadní ceny je třeba toto neprodleně sdělit servisnímu oddělení a zakázka bude vrácena zpět bez opravy a účtováno pouze poštovné a balné.

VI. Servisní zásah u zákazníka

Servisní technik u zákazníka ověří rozsah závady a rozhodne, zda je možno servisní zásah provést na místě (diagnostika). Jestliže servisní zásah u zákazníka provést nelze, je přístroj odvezen do servisního střediska East Port. Před odvozem je nutné mít vyplněný formulář „Dekontaminační protokol“ podepsaný zákazníkem objednavatele. Odvoz přístroje od zákazníka je zaznamenán do Servisního listu. V případě, že společnost East Port Praha s.r.o. je schopna zajistit náhradní přístroj, zapůjčí jej zákazníkovi na dobu potřebnou pro servisní zásah. Zapůjčení přístroje je evidováno vystaveným záznamem „Protokol o zapůjčení“, který je zákazníkem potvrzen a přiložen k Servisnímu listu.

VII. Záruka po provedené opravě

Záruční doba na pozáruční opravu je 3 měsíce ode dne převzetí a vztahuje se pouze na vykonané a vyúčtované práce. Není-li uvedeno jinak.

Záruční doba pro zdravotnické přístroje je stanovena na dobu 6 měsíců ode dne převzetí. Záruka na životnost baterií a světelných zdrojů je 6 měsíců ode dne převzetí.

VIII. Doprava

Riziko dopravy přístrojů do opravy pokud je realizováno zákazníkem nese odesílající zákazník a riziko přepravy opravených přístrojů společnost East Port Praha s.r.o.

Poškození a ztráty během přepravy se musí ihned hlásit přepravci pod ztrátou nároku na náhradu škody.

VIII. Platba

Faktury za opravy jsou vystaveny na základě servisního listu s 14 denní splatností a hradí se bankovním převodem. Výjimky z tohoto pravidla vyžadují písemný souhlas ze strany společnosti East Port Praha s.r.o. Při zasílání výrobku poštou je k ceně opravy účtováno poštovné a balné dle poštovního sazebníku.

Pokud zákazník nezaplatí účet za opravu a společnosti East Port Praha s.r.o. tak vznikne pohledávka, penále z prodlení je 0,01 % za každý den.

 

Ke stažení


soubor pdf Servisní podmínky
soubor pdf Dekontaminační protokol